Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

0838 0eea 500

This must look so weird if you don’t speak Dutch

Honestly she’s just saying ‘mummy this one this one this one please’

orelh
4480 07c2
Reposted fromwyimaginowana-iguana wyimaginowana-iguana viatfu tfu
orelh
4106 5329 500
Reposted fromkaiee kaiee viatfu tfu
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx via8agienny 8agienny
orelh
7429 1e2b
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaPaseroVirus PaseroVirus
orelh
Reposted frombukoz bukoz via8agienny 8agienny
8262 fa59 500
Reposted fromdasweisskanin dasweisskanin via8agienny 8agienny
orelh
orelh
Wiesz dziecinko, kocham cię. Zawsze o tym pamiętaj. Kiedy przyjdą takie chwile, gdy zostaniesz sama albo będziesz się bała lub wydarzy się coś złego, pamiętaj, że cię kocham. Nic więcej nie można zrobić dla drugiej osoby.
— Torey Hayden (z książki Dziecko)
6599 3626

His wife wasn’t BREADY for that

Reposted frommyry myry viaki-adi ki-adi
6600 b4d9

Definitly an A++ for accuracy

Reposted frommyry myry viaki-adi ki-adi
7077 f1d3 500

medieval-woman:

Zamek Grodziec (Grodziec Castle, Poland) by Patryk Krzyzak 

orelh
3339 599d 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaki-adi ki-adi
orelh
5468 25a2 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaPaseroVirus PaseroVirus
orelh
orelh
5847 4a9a
Sapkowski cosplay
Reposted fromkelu kelu viaPaseroVirus PaseroVirus
0909 7999 500
Reposted fromenajcosta enajcosta viaki-adi ki-adi
orelh
Katzen... 
Reposted frombluephoenix bluephoenix viaki-adi ki-adi
orelh
9564 3726 500
Reposted fromtfu tfu
orelh
0076 5500
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl